A bérmálás a felnőtt keresztény élet mellett való tudatos döntés, elköteleződés és erre Isten válasza: a Szentlélek teljességének befogadása.
Ez feltételezi, hogy a bérmálkozásra jelentkező fokozatosan elsajátítja és tudatosan éli a ke-resztény életmódot, azaz
• ismeri az evangéliumot, azaz Jézus Krisztus tanítását,
• megfelelő ismeri a keresztény hit tanítását,
• személyes kapcsolata van a Szentháromságos Istennel, azaz a teremtő Atyával, a meg-váltó Fiúval és az éltető Szentlélekkel, rendszeresen, naponta imádkozik, ismeri a ke-resztény közösség közös imamódjait,
• rendszeres szentségi életet él (rendszeres gyónás, heti mise és áldozás)
• életét a keresztény életforma és erkölcs szerint alakítja és az ezzel ellentétes erkölcsi viselkedésnek tudatosan ellentmond, igyekszik megélni és valóra váltani az evangéli-um tanítását,
• ismeri az egyházközség életét, tevékenységét, programjait és abba tevékenyen bekap-csolódik.

Mindez korábban természetes élettere volt a keresztény családoknak, ma azonban erre csak a család, a hitoktatók és az egyházközség összehangolt és tudatos segítségével juthatnak el fia-taljaink.
A felkészülés ideje, a katekumenátus mindennek megismerését és elsajátítását célozza.

A bérmálás szentségének kiszolgáltatása

A bérmálás kiszolgáltatásakor a püspök fejünkre teszi kezét, szent olajjal megjelöli homlo-kunkat, és a Szentlélek adásáért imádkozik. A kézfeltétel is, az olajjal való megkenés is azt mutatja, hogy a hívő a Szentlélek erejében részesül, és így hivatást is kap. Mintegy Krisztus keze pihen meg fején: „Menj, szeress, ahogy én szeretlek. Légy tanúja annak, hogy szeretet az Isten.” A szent olaj is a Krisztus hivatásában való részesedés jele. A „kenet”, amely Jézust tette „felkentté” („Krisztussá”), nem földi olaj, hanem maga a Szentlélek: „Az Úr lelke van rajtam, mert fölkent engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek” - idézi Jézus Izajás próféta szavát (Lk 4,18). Így leszünk mi is a Szentlélek által Krisztus evangéliumának tanúi: hitünk, türelmünk, szeretetünk, csendes örömünk bizonyíték arra, hogy Krisztus meg-váltotta a világot.
A bérmaszülő

A bérmaszülő feladata, hogy a bérmálkozásra készülőt valósan és hatékonyan segítse a ke-resztény életben való elmélyülésben. Olyan személyt érdemes választani, aki a fiatal számára keresztény hite és életmódja alapján valóban példa lehet, aki iránt bizalommal tud lenni, aki elérhető távolságban él, és az alábbi feltételeknek is megfelel:
Az egyházi előírások szerint bérmaszülői tisztséget vállalhat, aki 16. évét betöltött katolikus keresztény, aki bérmálkozott, rendszeresen részt vesz szentmisén, ha párkapcsolatban él, ak-kor egyházi házasságot kötött, „a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet él" (CIC 893. és 874.§). (Ha a keresztszülő megfelel a fentieknek, célszerű lehet őt megkérni.)
Plébániánkon bérmálkozás általában 5 évenként van.

- Jelentkezési lap letöltése -